Do 29 marca trwa nabór wniosków w programie FEnIKS

 

W dzisiejszym blogu wracamy do Państwa z informacjami na temat programu FEnIKS  (Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko). Zgodnie z harmonogramem, zamieszczonym na stronie programu (www.feniks.gov.pl), do 29.03.2024 r. trwa nabór wniosków w konkursie związanym z gospodarowaniem wodami opadowymi. Konkurs dotyczy Działania 2.4 Adaptacja do zmian klimatu, zapobieganie klęskom i katastrofom.

W naszym tekście odpowiadamy na najważniejsze pytania dotyczące naboru, czyli kto może złożyć wniosek, czego taki wniosek ma dotyczyć, jak go złożyć, jaka jest minimalna kwota dofinansowania, jaki jest jej maksymalny poziom oraz jaką pulę środków przewidziano na nabór. Tutaj znajdziecie Państwo również istotne załączniki oraz linki do stron rządowych, zawierających szczegółowe informacje na temat trwającego konkursu.

Zbiornik retencyjny z automatycznym pomiarem poziomu wody

Zdjęcie 1. Zbiornik retencyjny z automatycznym pomiarem poziomu wody

Kto może składać wnioski?

W ramach działania wnioski mogą składać miasta powyżej 20 tys. mieszkańców oraz miasta z przedziału 15‐20 tys. mieszkańców, które są stolicami powiatów, za wyjątkiem:

  • miast podlegających wsparciu w ramach Działania 01.02, których lista stanowi załącznik nr 10 do Regulaminu i jest dostępna do pobrania jako załącznik do niniejszego bloga,
  • miast średnich, tracących funkcje społeczno‐gospodarcze, znajdujących się na terenie województw wschodnich, finansowanych w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021‐2027, których lista stanowi załącznik nr 11 do Regulaminu i jest dostępna do pobrania jako załącznik do niniejszego bloga.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty, które dotyczą w szczególności:

  1. wsparcia zrównoważonych systemów gospodarowania wodami opadowymi z udziałem zieleni / zielono‐niebieskiej infrastruktury / rozwiązań opartych na przyrodzie;
  2. wdrożenia inwestycji określonych w miejskich planach adaptacji do zmian klimatu, obejmujących m.in. zrównoważone i zaadaptowane do zmian klimatu systemy gospodarowania wodami opadowymi oraz rozwój zielono‐niebieskiej infrastruktury;
  3. systemów w zakresie gospodarowania wodami opadowymi mających za zadanie zapobieganie podtopieniom i zalaniom oraz ograniczanie skutków tych zjawisk, zwiększenie odporności na ekstremalne zjawiska pogodowe (ulewy oraz powodzie błyskawiczne), spowolnienie odpływu wód opadowych oraz retencjonowanie wody w zlewniach lokalnych wraz z systemami jej dystrybucji na okres suszy. Projekty takie będą łączone z projektami dotyczącymi zielono-niebieskiej infrastruktury.

Powyższe kryteria spełniają takie projekty, jak na przykład budowa zbiorników retencyjnych i zdalny monitoring ich wypełnienia, pozwalający na szybką reakcję podczas intensywnych opadów i zapobieganie podtopieniom czy zalaniom.

Bardziej szczegółowy opis rodzaju wspieranych inwestycji znajduje się na stronach 48 – 56 Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu, który jest do pobrania pod linkiem podanym na dole tego artykułu.

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie?

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie za pośrednictwem systemu CST2021 dostępnego na wod.cst2021.gov.pl

Minimalna wartość projektu mogącego ubiegać się o dofinansowanie w ramach naboru

Minimalna kwota dofinansowania projektu wynosi 500 000 zł.

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

Poziom współfinansowania projektu ze środków Funduszu Spójności wynosi maksymalnie 79,71% wartości wydatków kwalifikowanych projektu.

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

W naborze do rozdania jest pula w wysokości 500 000 000 zł.

Podsumowanie

Wszelkie, nieujęte w niniejszym artykule, informacje na temat trwającego naboru, znajdą Państwo w linkach zmieszczonych poniżej. Serdecznie zachęcamy do składania wniosków o dofinansowania. W przypadku chęci umieszczenia opomiarowania w Państwa projekcie służymy wszelką pomocą w zakresie opisu jego komponentów, funkcjonalności oraz korzyści.

Link do dokumentu Szczegółowy Opisy Priorytetów Programu Operacyjnego:
Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027: https://www.feniks.gov.pl/media/129088/SZOP_FENX_005_pdf.pdf

Link do artykułu, gdzie dostępne są wszystkie dokumenty dotyczące naboru: https://www.gov.pl/web/nfosigw/fenx0204-iw01-00223

 

Załączniki:

Załącznik 1 – Lista miast wykluczonych z postępowania, podlegających wsparciu w ramach Działania 01.02

Załącznik 2 – Lista miast wykluczonych z postępowania, kwalifikujących się do wsparcia w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021‐2027

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Polityka prywatności
AKCEPTUJĘ