Ogłoszono harmonogram naborów wniosków w ramach programu FEnIKS (Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko). Pojawił się on na stronie internetowej programu (www.feniks.gov.pl) w dniu 9.02.2023. Niniejszy tekst dedykowany jest naborom obejmującym swoim zakresem projekty związane z sektorem WOD-KAN. Aby umożliwić Państwu zapoznanie się tylko z interesującym Państwa zakresem podzieliliśmy go na trzy części tj. wody opadowe, ścieki i woda wodociągowa. Każda z nich została wyróżniona dużym czytelnym nagłówkiem.

W opisach poszczególnych programów podaliśmy dokładnie dla jakiej wielkości miast i gmin jest dedykowany dany projekt, jakie działania może on obejmować, kiedy jest zaplanowane rozpoczęcie oraz zakończenie naboru wniosków, jaki jest budżet oraz jakie jednostki mogą starać się o wsparcie i w jakiej wysokości. Dodatkowo w przypadku zainteresowania odsyłamy do odpowiedniego miejsca w opisie Priorytetów Programu celem zapoznania się z bardziej szczegółowymi informacjami.

WODY OPADOWE

01.02 Działanie FENX.01.02 Adaptacja terenów zurbanizowanych do zmian klimatu

Uwaga, działanie tylko dla 44 miast, które uczestniczyły w realizacji projektu: „Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tyś mieszkańców” oraz m.st. Warszawy.

W ramach działania planowane jest wdrożenie inwestycji określonych w miejskich planach adaptacji do zmian klimatu, obejmujących m.in. zrównoważone i zaadaptowane do zmian klimatu systemy gospodarowania wodami opadowymi oraz rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury.

W zakresie gospodarowania wodami opadowymi wspierane będą systemy mające za zadanie zapobieganie podtopieniom i zalaniom oraz ograniczanie skutków tych zjawisk, zwiększenie odporności na ekstremalne zjawiska pogodowe (ulewy oraz powodzie błyskawiczne), spowolnienie odpływu wód opadowych oraz retencjonowanie wody w zlewniach lokalnych wraz z systemami jej dystrybucji na okres suszy. Projekty takie będą łączone z projektami dotyczącymi zielono-niebieskiej infrastruktury.

Bardziej szczegółowy opis rodzaju wspieranych inwestycji znajduje się na stronach 13 – 16 Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu, który jest do pobrania pod linkiem podanym na dole tego artykułu.

Planowany termin rozpoczęcia naboru wniosków: lipiec 2023

Planowany termin zakończenia naboru wniosków: październik 2023

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach naboru: 500 mln zł

Maksymalny poziom dofinansowania: 85%

Nabór przeznaczony dla: Jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego, podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego.

ulewne deszcze 1

02.04 Działanie FENX.02.04 Adaptacja do zmian klimatu, zapobieganie klęskom i katastrofom.

Uwaga, działanie przeznaczone dla projektów realizowanych w miastach średnich, tj. powyżej 20 tys. mieszkańców oraz w miastach z przedziału 15-20 tys. mieszkańców, które są stolicami powiatów. Z miast średnich wyłączone będą miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze, znajdujące się na terenie województw wschodnich – finansowane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027.

Typ projektów 1: Wsparcie zrównoważonych systemów gospodarowania wodami opadowymi z udziałem zieleni/zielono-niebieskiej infrastruktury/rozwiązań opartych na naturze.

W ramach działania planowane jest wdrożenie inwestycji określonych w miejskich planach adaptacji do zmian klimatu, o których dofinasowanie można ubiegać się w ramach tego samego działania (Typ projektów 2 opisany bezpośrednio poniżej).

W zakresie gospodarowania wodami opadowymi wspierane będą systemy mające za zadanie zapobieganie podtopieniom i zalaniom oraz ograniczanie skutków tych zjawisk, zwiększenie odporności na ekstremalne zjawiska pogodowe (ulewy oraz powodzie błyskawiczne), spowolnienie odpływu wód opadowych oraz retencjonowanie wody w zlewniach lokalnych wraz z systemami jej dystrybucji na okres suszy. Projekty takie będą łączone z projektami dotyczącymi zielono-niebieskiej infrastruktury.

Bardziej szczegółowy opis rodzaju wspieranych inwestycji znajduje się na stronach 65 – 66 oraz następnie stronach 13 – 16 Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu, który jest do pobrania pod linkiem podanym na dole tego artykułu.

Planowany termin rozpoczęcia naboru wniosków: październik 2023

Planowany termin zakończenia naboru wniosków: grudzień 2023

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach naboru: 500 mln zł

Maksymalny poziom dofinansowania: 79,71% – 100%.

Typ projektów 2: Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu.

W ramach działania przewiduje się dofinasowanie przygotowania planu adaptacji do zmian klimatu, który będzie obejmował m.in. zrównoważone i zaadaptowane do zmian klimatu systemy gospodarowania wodami opadowymi oraz rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury.

Planowany termin rozpoczęcia naboru wniosków: czerwiec 2023

Planowany termin zakończenia naboru wniosków: sierpień 2023

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach naboru: 20 mln zł

Maksymalny poziom dofinansowania: 79,71% – 100%.

Nabory przeznaczone dla: jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, jednostek organizacyjnych działających w imieniu jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów świadczących usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego.

ŚCIEKI I W OGRANICZONYM ZAKRESIE WODA WODOCIĄGOWA

01.03 Działanie FENX.01.03 Gospodarka wodno-ściekowa

Uwaga, działanie przeznaczone jest wyłącznie dla inwestycji realizowanych w aglomeracjach o wielkości co najmniej 15 000 RLM, wskazanych w obowiązującym Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK) jako niespełniające wymaganych warunków zgodności z ww. dyrektywą.

W uzasadnionych przypadkach i wyłącznie w ramach realizacji kompleksowych projektów, dopuszczalne jest włączenie do zakresu projektu również innych zadań związanych z gospodarką ściekową, a także zadań związanych z rozbudową i poprawą jakości systemów zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia. Inwestycje takie mogą mieć charakter jedynie uzupełniający.

Dokumentem stanowiącym podstawę do wyboru projektów będzie obowiązujący KPOŚK. Wspierane będą projekty, przyczyniające się do zapewnienia zgodności aglomeracji z wymogami dyrektywy ściekowej, obejmujące zakresem zależnie od potrzeb:

– budowę, rozbudowę lub modernizację oczyszczalni ścieków komunalnych;

– budowę zbiorczych systemów kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji, które nie spełniają wynikającego z dyrektywy 91/271/EWG wymogu w zakresie stopnia skanalizowania;

– wdrożeniem inteligentnych systemów zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi;

– wykorzystaniem energooszczędnych urządzeń i technologii do zbierania ścieków komunalnych.

pomiar przepływu w 2 kanałach ściekowych

W przypadku zakresu związanego z zaopatrzeniem w wodę, planowane zadania powinny się wpisywać w założenia Programu inwestycyjnego w zakresie poprawy jakości i ograniczenia strat wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Mogą one dotyczyć:

– ograniczania strat wody w sieciach wodociągowych;

– zwiększania efektywności dostaw wody, rozwoju systemów ujęć i uzdatniania;

– zmniejszenia zużycia wody.

Bardziej szczegółowy opis rodzaju wspieranych inwestycji znajduje się na stronach 18 – 25 Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu, który jest do pobrania pod linkiem podanym na dole tego artykułu.

Planowany termin rozpoczęcia naboru wniosków: lipiec 2023

Planowany termin zakończenia naboru wniosków: wrzesień 2023

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach naboru: 800 mln zł

Maksymalny poziom dofinansowania: 85%

Nabór przeznaczony dla: Podmioty odpowiedzialne za realizację zadań związanych z gospodarką wodno-ściekową na terenie aglomeracji, tj. jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne (w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków).

WODA WODOCIĄGOWA

02.05 Działanie FENX.02.05 Woda do spożycia

Uwaga, wsparcie przeznaczone jest dla inwestycji realizowanych w gminach o liczbie ludności od 15 tys. mieszkańców.

Głównym celem działania jest wspieranie przedsięwzięć, związanych z budową i modernizacją infrastruktury niezbędnej do ujęcia, uzdatniania, magazynowania i dystrybucji wody, w tym m.in. działań związanych z ograniczaniem strat wody, jej odzyskiem, ponownym użyciem, zarządzaniem oraz zapewnieniem właściwego bezpieczeństwa dostarczania wody, mających na celu zagwarantowanie dostępu ludzi do odpowiedniej ilości i jakości wody do spożycia.

Wspierane będą projekty, przyczyniające się do poprawy systemów zaopatrzenia w wodę, dotyczące:

– ograniczania strat wody do spożycia w sieciach wodociągowych (w tym systemów monitowania niekontrolowanych wycieków z sieci);

– zwiększania efektywności dostaw wody, rozwoju systemów ujęć, uzdatniania, zaopatrzenia, dostawy i magazynowania wody (w tym budowa nowych lub modernizacja istniejących sieci wodociągowych, stacji uzdatniania, ujęć i infrastruktury do magazynowania wody do spożycia);

– wdrożenia inteligentnych systemów zarządzania sieciami wodociągowymi;

– zmniejszenia zużycia wody, ujęcia jej w obieg zamknięty oraz wtórne wykorzystanie wody, w podmiotach bezpośrednio realizujących zadania związane z zaopatrzeniem ludności w wodę.

Priorytetowo traktowane będą zadania związane z efektywnym gospodarowaniem wodą do spożycia i poprawą jej jakości (np. modernizacja/naprawa sieci, inteligentne systemy monitowania i zarządzania siecią wodociągową, modernizacja SUW, promowanie oszczędności wody do spożycia przez mieszkańców i przedsiębiorstwa).

Bardziej szczegółowy opis rodzaju wspieranych inwestycji znajduje się na stronach 78 – 83 Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu, który jest do pobrania pod linkiem podanym na dole tego artykułu.

Planowany termin rozpoczęcia naboru wniosków: październik 2023

Planowany termin zakończenia naboru wniosków: grudzień 2023

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach naboru: 300 mln zł

Maksymalny poziom dofinansowania: 79,71%

Nabór przeznaczony dla: podmiotów odpowiedzialnych za realizację zadań związanych z zaopatrzeniem ludności w wodę, tj. jednostek samorządu terytorialnego i ich związków oraz przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych (w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków).

PODSUMOWANIE

Instytucją odpowiedzialną za przeprowadzenie naboru dla wszystkich trzech opisanych konkursów jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dla wszystkich trzech wymienionych konkursów, sposób wyboru projektów do dofinansowania jest konkurencyjny tj. wnioski będą punktowane według podanych w naborze kryteriów. Dofinansowanie otrzymają projekty z najwyższą liczbą punktów do wyczerpania kwoty dofinasowania przeznaczonej na dany konkurs.

Jak Państwo już zapewne wiedzą m.in. też z naszego Bloga, spółka PM Ecology zajmuje się tworzeniem, instalacją i utrzymaniem inteligentnych systemów monitorowania i zarządzania sieciami kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej. W przypadku chęci umieszczenia takiego systemu w Państwa projekcie służymy wszelką pomocą w zakresie opisu jego komponentów, funkcjonalności oraz korzyści.

W przypadku pojawienia się nowych informacji o poszczególnych naborach będziemy informować w kolejnych mailach.

Link do dokumentu Szczegółowy Opisy Priorytetów Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027: Szczegółowy Opisy Priorytetów Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Polityka prywatności
AKCEPTUJĘ